RSS
piątek, 17 listopada 2017

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dniu 09.11.2017 r
dostępna jest nowa wersja 10.13 SODiR Off-Line. Zakres zmian wprowadzonych w wersji 10.13 SODiR Off-Line
został opisany na witrynie internetowej PFRON w zakładce "Aplikacja OFF-Line"
Ponadto nadal istnieje możliwość wysyłania dokumentów z aplikacji SODiR Off-Line w wersji 10.11.

Aplikacja SODiR do obsługi podpisu PFRON nie wymaga apletów.
Poniżej znajduje się link z informacjami dotyczącymi zmian w Systemie

Instrukcja obsługi SODiR Online i SODiR Offline

Instrukcja składania podpisu kwalifikowanego

 

SODiR off-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. SODiR off-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.


Od dnia 2 października 2017 roku dostępna jest wersja 10.11 SODiR  off-line.
Ponadto, od dnia 9 listopada 2017 r. została udostępniona nowa wersja 10.13  aplikacji SODiR Off-line dla Beneficjentów, którzy mieli problem z wpisaniem kodu PKD we wniosku WnD w formacie 4 cyfr oraz litera różna od  "Z" . W takiej sytuacji należy dokonać aktualizacji aplikacji do wersji 10.13. Beneficjenci, którzy nie mieli problemów z  właściwym wykazaniem kodu PKD  mogą nadal  wysyłać dokumenty z aplikacji SODiR Off-line w wersji 10.11.


W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 10.11 lub GK 10.13  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy (zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Instalacja 10.13 do pobrania tutaj:

Instalacja 10.13 wersja pełna (exe 58 MB)

Instalacja 10.13 wersja aktualizacyjna (exe 31 MB)

Wersja 10.11 do pobrania ze strony poprzedniego artykułu: dostępna tutaj(kliknij)


Więcej:pfron.org.pl

czwartek, 05 października 2017

Poniżej znajduje się link z informacjami dotyczącymi zmian w Systemie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje,
że od dnia 02.10.2017 r dostępna jest nowa wersja aplikacji SODiR Off-Line 10.11.
Zablokowana zostanie możliwość wysyłki dokumentów z wersji 10.04 SODiR Off-Line.
Prosimy zatem o dokonywanie aktualizacji aplikacji bezpośrednio z witryny Funduszu udostępnionej pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/aplikacja-sodir/aplikacja-off-line/

 SODiR off-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu.

Ponadto SODiR off-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.
Od dnia 2 października 2017 roku dostępna jest wersja 10.11 SODiR  off-line.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 10.11  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

środa, 13 września 2017

 

Aktualny formularz INF-O-PP w SODiR

Szanowni Państwo,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 11 września 2017 r. w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) zostanie udostępniony aktualny wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP)
i, składany przez pracodawców, wnioskujących o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, dla których ta forma pomocy stanowi pomoc publiczną i nie jest udzielona z tytułu wykonywania działalności w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa. Poniżej znajdują się przydatne wyjaśnienia dotyczące wypełniania tego dokumentu.

Przedmiotowy formularz należy załączać do każdego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Wn-D lub korekty tego wniosku za okresy sprawozdawcze począwszy od 01/2015. Niezałączenie przedmiotowego formularza do wniosku/korekty wniosku Wn-D od okresu sprawozdawczego 01/2015, spowoduje skierowanie dokumentu do korekty lub odrzucenie dokumentu
i wygenerowanie wezwania do korekty/uzupełnienia.

W przypadku wniosków przygotowanych, ale nie wysłanych w elektronicznym Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (on-line i off-line) przed wdrożeniem do SODiR nowego wzoru formularza INF-O-PP, przy próbie ich wysłania pojawi się komunikat Załączona Informacja o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i de minimis została sporządzona wg nieaktualnego wzoru, niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. W takiej sytuacji należy w wyżej przywołanym komunikacie wybrać przycisk ok, następnie wyświetlić listę załączników, edytować istniejący formularz INF-O-PP (wówczas system dokona odpowiedniej konwersji formularza i udostępni dokument do edycji) lub usunąć zapisany uprzednio formularz INF-O-PP i dodać nowy (wtedy system wyświetli do wypełnienia odpowiednią wersję formularza).

Jednocześnie Fundusz podkreśla, iż w związku ze zmianą druku INF-O-PP w SODiR Beneficjenci korzystający z aplikacji SODiR off-line zobowiązani są pobrać wersję aktualizacyjną (GK 10.04). W przypadku Beneficjentów korzystających z aplikacji SODiR Off-line po raz pierwszy należy pobrać wersję pełną aplikacji.

Ponadto w związku z tym, iż oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu środków do tych samych kosztów kwalifikowalnych zawarte jest w części E nowego wzoru formularza INF-O-PP, Zarząd PFRON podjął decyzję o rezygnacji z osobnego oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy w danym roku sprawozdawczym, składanego wraz z formularzem INF-O-PP dotychczas. Niemniej Beneficjenci, składając wnioski elektronicznie (bezpośrednio na stronie www.sod.pfron.org.pl lub przez aplikację off-line), w dalszym ciągu będą zobligowani do wskazania we wniosku Wn-D, w sekcji poniżej oświadczeń, czy do wniosku załączają informację o wysokości otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis, czy informację o nieotrzymaniu pomocy. Zaznaczenie nie będzie jednak brane pod uwagę, w celu rozróżnienia części składowych formularza INF-O-PP, obowiązującego od 01/2015. Aktualnie bez względu na sposób zaznaczenia niniejszego pola ( sekcji załączam…) na Wn-D, po przejściu do załączników i dodaniu INF-O-PP, zawsze wyświetli się formularz z sekcjami od A do F. W sekcji E wnioskodawca dokona dopiero wiążącego dla PFRON oświadczenia czy otrzymał już jakiekolwiek środki do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych.

Jednocześnie przypominamy, iż za okresy sprawozdawcze 01/2009-12/2014 wraz
z wnioskiem Wn-D należy składać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się
o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de mnimis lub pomoc
de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), który obowiązywał w tamtym okresie
ii. Obsługa formularza pozostaje bez zmian.

Przy tworzeniu nowego dokumentu, po wdrożeniu modyfikacji, SODiR będzie dawał Państwu możliwość załączenia wyłącznie odpowiedniego wzoru druku (rozróżniając wzór po okresie sprawozdawczym). Formularze do wydruku wraz z instrukcją wypełnienia, dostępne są w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl

 

Ważne informacje o wypełnianiu nowego wzoru formularza INF-O-PP

Punkt druku

Sposób wypełnienia

Punkty 1-8 w sekcji A

Należy podać dane ewidencyjne pracodawcy oraz dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

Sekcja A1

Nie dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Punkt 9, w sekcji A

Konieczne udzielenie odpowiedzi „Tak” lub „Nie” na każde z pytań. Wszystkie podmioty, które są kontrolowane (prawnie lub faktycznie) przez ten sam podmiot, należy traktować jako jedno przedsiębiorstwo. W przypadku zaznaczenia przynajmniej jednej odpowiedzi twierdzącej, należy podać NIP wszystkich podmiotów powiązanych.

Sekcja B

Należy udzielić odpowiedzi „Tak”, „Nie” lub „Nie dotyczy” na pytania 1-5 oraz 7. Punkt 6 nie dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń.

Punkty od 1a do 1j, 2, 3 w części D

Dotyczy sektorów, w jakich prowadzona jest działalność podmiotu. Wypełnienie nie jest wymagane, w związku z tym, że żaden z tych sektorów nie jest wyłączony z możliwości otrzymania dofinansowania do wynagrodzeń.

Punkt 4a w części D

Należy wskazać, czego dotyczy przedsięwzięcie, na realizację którego wnioskodawca ubiega się o pomoc. W przypadku wsparcia udzielanego w ramach dofinansowań do wynagrodzeń należy wskazać jako przedsięwzięcie „Dofinansowanie do kosztów płacy pracowników niepełnosprawnych”. Ponadto należy wpisać okres sprawozdawczy wynikający z dokumentu, do którego informacja jest załącznikiem.

Punkt 4b w części D

Należy wskazać adres siedziby podmiotu.

Punkt 4c w części D

Należy wskazać sumaryczne koszty płacy pracowników niepełnosprawnych (sumę pozycji 52 – „Koszty płacy” z formularzy INF-D-P) w okresie sprawozdawczym wynikającym z dokumentu, do którego informacja jest załącznikiem.

Punkt 5 w części D

Nie dotyczy dofinansowań do wynagrodzeń. Nie trzeba wypełniać.

Punkt 1, 3 w części E

Wymagane wypełnienie poprzez zaznaczenie odpowiedzi „Tak” lub „Nie”, w zależności od tego czy podmiot otrzymał z innych źródeł środki publiczne do kosztów płacy osób niepełnosprawnych, za okres sprawozdawczy z wniosku Wn-D, do którego INF-O-PP stanowi załącznik.

Punkt 2 w części E

Wymagane wypełnienie poprzez zaznaczenie odpowiedzi „Tak”.

Punkt 4 w części E

Punkt nie dotyczy dofinansowania do wynagrodzeń. Nie trzeba wypełniać.

Punkt 5 w części E – tabela

Należy wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej w punkcie 1, 3 w części E INF-O-PP. Należy podać wyłącznie pomoc z innych źródeł otrzymaną do kosztów płacy osób niepełnosprawnych, w związku z którymi podmiot ubiega się o pomoc za dany miesiąc. Nie należy wykazywać pomocy z SODiR.

Punkt 6 w części E

Należy podać całkowitą wartość w euro pomocy otrzymanej w ramach tego samego przeznaczenia (określonego w podpunkcie c w punkcie 6, sekcji E) przez podmiot ubiegający się o pomoc oraz podmioty z nim powiązane, których identyfikatory podatkowe są wskazane w części A pkt 9 Formularza INF-O-PP w roku kalendarzowym, w którym ten podmiot ubiega się o pomoc (w tym pomoc uzyskaną z SODiR).

Wartość służy do weryfikacji czy przedsiębiorca nie przekroczył maksymalnego limitu pomocy 10 mln Euro rocznie.

Za dzień, na który należy przeliczać udzieloną z SODiR w danym roku pomoc na Euro, należy przyjąć dzień wypłaty środków przez PFRON. Dla celów wypełnienia niniejszej pozycji, należy przyjąć, iż jest to dzień tożsamy z datą otrzymania środków przez podmiot.

Punkt 7 w części E

Nie dotyczy pracodawców ubiegających się o dofinansowanie do wynagrodzeń. Nie trzeba wypełniać.

Punkt 8 w części E

Należy wypełnić jedynie w przypadku wykazania pomocy w tabeli w punkcie 5 części E.

Brak obowiązku składania osobnego druku oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej, w przypadku nieotrzymania pomocy publicznej do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą (kosztów płacy osób niepełnosprawnych).

 

i Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. z 2016, poz. 238).

ii Wzór formularza stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 10 marca 2016 r.

wtorek, 12 września 2017

 

Jest już dostępna wersja SODiR OFFline 10.04.

Instalator wersji pełnej 10.04

Instalator wersji aktualizacyjnej 10.04

Format plików do importu dla SOD Offline (docx)

Podręcznik użytkownika

piątek, 18 sierpnia 2017

UWAGA: Od 1 lipca 2016 r. możesz złożyć wniosek o dofinansowanie pracownika niepełnosprawnego dopiero po wypłacie wynagrodzenia tego pracownika (tj. z chwilą, gdy pracownik dysponuje wypłaconą kwotą) - z zachowaniem wszystkich terminów określonych w ustawie i aktach wykonawczych.

Wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR) złóż w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą.

Pamiętaj, że jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni.

Sobota została uznana za dzień równorzędny z dniem ustawowo wolnym od pracy w związku z tym w przypadku, gdy ostatni dzień terminu na złożenie wniosku przypada w sobotę lub w niedzielę, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni.

Terminy złożenia wniosku Wn-D  w 2017 r. wskazuje poniższa tabela.

Koszty płacy poniesione za miesiąc:

Termin złożenia Wn-D

Styczeń 2017

do 27 lutego 2017

Luty 2017

do 27 marca 2017

Marzec 2017

do 25 kwietnia 2017

Kwiecień 2017

do 25 maja 2017

Maj 2017

do 26 czerwca 2017

Czerwiec 2017

do 25 lipca 2017

Lipiec 2017

do 25 sierpnia 2017

Sierpień 2017

do 25 września 2017

Wrzesień 2017

do 25 października 2017

Październik 2017

do 27 listopada 2017

Listopad 2017

do 27 grudnia 2017

Grudzień 2017

do 25 stycznia 2018

Więcej: https://www.pfron.org.pl/pracodawcy/dofinansowanie-wynagrodzen/termin-skladania-wniosku/
czwartek, 20 lipca 2017

Ankieta. Najwyższa Izba Kontroli dla Pracodawców otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

z PFRON w 2014,2015 i/lub 2016 r.  

Pod spodem opisane zostało krok po kroku jak taką ankietę otworzyć i uzupełnić.

Po zalogowaniu się do serwisu przez stronę: https://www.sod.pfron.org.pl/ przechodzimy do zakładki Korespondencja.

Tam w Liście wiadomości otrzymanych będziemy powinien być widoczny komunikat od Operator: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy  o treści: Prośba o przekazanie informacji dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń.

Po kliknięciu w Szczegóły naszym oczom ukazuje się załącznik (na dole wiadomości) Prośba_o_wypełnienie_ankiety1 .pdf.

Klikamy w załącznik i w jego treści możemy przeczytać komunikat w treści którego znajdziemy odniesienie do strony: https://zapytania.nik.gov.pl/pfron

Po wejściu na stronę NIK, do zalogowania musimy użyć hasła (TOKEN) i jest to nasz numer, który nadał nam PFRON (przy czym istotne jest zachowanie prawidłowej wielkości liter).

Formularz będzie aktywny do 25 sierpnia 2017.

 

Jak uzupełnić ankietę krok po kroku?:

(Pamiętaj, w każdej chwili możesz nacisnąć klawisz:"Zakończ i usuń odpowiedzi", który spowoduje, że wszystkie Twoje odpowiedzi zostaną wymazane.

Ważne! Klawisz wymazuje odpowiedzi na wszystkich stronach. Więc uważaj aby nie wykasować sobie wszystkich odpowiedzi pod koniec ankiety. Powodzenia:)

Kwestionariusz ankiety dotyczącej dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON

1. Aktualny rodzaj pracodawcy (wybieramy z 2 dostępnych opcji):

- zakład pracy chronionej

- pracodawca rynku otwartego

2. Aktualny status pracodawcy ( tu do wyboru mamy więcej opcji, należy zaznaczyć prawidłową)

- przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą (również przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej),

- spółka prawa handowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka. z o. o. lub spółka akcyjna),

- stowarzyszenie,

- spółdzielnia,

- fundacja,

- inny.

3. Główny profil działalności (jak poprzednio, należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź)

- działalność usługowa,

- działalność produkcyjna,

- działalność handlowa,

- mieszany profil działalności.

4. Czy pracodawca korzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON? (należy znaznaczyć "tak" lub "nie")

- w I kwartale 2014 r.

- w IV kwartale 2016 r.

Ważne! Jeżeli zaznaczymy "tak" to dodatkowo pojawi się kolejne pytanie (jak w punkcie 6). Jeżeli nie, to będziemy mogli przejść Dalej.

5. Jaką przybliżoną część osób zatrudnionych na umowę o pracę stanowili pracownicy niepełnosprawni.

Tutaj musimy w poszczególnych kwartałach zaznaczyć:

brak (0%)

- poniżej 6%

- od 6% do 20%

- od 21% do 50%

- powyżej 50%

6. Liczba pracowników niepełnosprawnych wykazanych przez zakład pracy do dofinansowania za IV kwartał 2016 r., w odniesieniu do I kwartału 2014 r., w zakresie pracowników z orzeczonym:

- lekkim stopniem niepełnosprawności,

- ze schorzeniami specjalnymi(w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych),

- lekkim stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych,

- umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniami specjalnymi,

- umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych,

- znacznym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniami specjalnymi,

- znacznym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych. 

W każdym z powyższych wierszy można zaznaczyć: "wzrosła", "zmalała", "pozostała na zbliżonym poziomie", "nie dotyczy"

7. W jakim stopniu otrzymywane w latach 2014-2016 z PFRON środki dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wpłynęły na podjęcie przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych?

(proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza decydujący wpływ na podjęcie decyzji o zatrudnieniu).

Tutaj mamy do wyboru: brak wpływu lub od 1-5

8. Jaki wpływ na działalność pracodawcy miały poniższe zmiany dotyczące wysokości stawek oraz zasad otrzymywania dofinansowania z PFRON, które nastąpiły w latach 2014-2016?

- zrównanie od kwietnia 2014 r. stawek dofinansowania do wynagrodzeń przysługujących pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej oraz pracodawcom z tzw. rynku otwartego,

- ustalenie od kwietnia 2014 r. stałych (i niezmienionych dotąd) stawek dofinansowania do wynagrodzeń,

- wydłużenie od kwietnia 2014 r. terminu składania wniosków o wypłatę dofinansowania (z 20. na 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczył),

- zmiana od stycznia 2015 r. sposobu wyliczania tzw. efektu zachęty metodą ilościową (przy zatrudnianiu nowego pracownika należało odtąd wykazać się jedynie wzrostem netto stanu zatrudnienia ogółem, bez konieczności wykazania wzrostu stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych),

- zniesienie od lipca 2016 r. obowiązku wykazania tzw. efektu zachęty w przypadku pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy,

- wprowadzenie od lipca 2016 r. przepisu, zgodnie z którym miesięczne dofinansowanie nie przysługiwało do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku

Tu do wyboru mamy opcje: nieistotny, umiarkowany, istotny, nie dotyczy

9.Jakie kwestie w funkcjonującym systemie dofinansowań i obowiązujących w latach 2014-2016 przepisach prawa rodziły największe trudności w korzystaniu przez pracodawcę z dofinansowania?(proszę zaznaczyć maksymalnie trzy najbardziej istotne zagadnienia)

Do wyboru mamy opcje:

- problemy z interpretacją przepisów, określających warunki otrzymania dofinansowania (np. nieprecyzyjne i niejasne przepisy; rozbieżne interpretacje PFRON, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i/lub sądów administracyjnych),

- brak możliwości pełnego sprawdzenia przez pracodawcę, czy pracownik z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie posiadał ustalonego prawa do emerytury (dofinansowanie nie przysługiwało do wynagrodzenia takiego pracownika),

- bariery techniczne w korzystaniu z elektronicznej aplikacji SODiR, służącej przesyłaniu dokumentów do PFRON (np. brak odpowiednich instrukcji korzystania z aplikacji; jej niekompatybilność z innym oprogramowaniem pracodawcy),

- utrudniony kontakt z PFRON (np. niewystarczająca liczba pracowników obsługi klientów; konieczność kontaktowania się z Biurem Funduszu, zamiast z najbliższym oddziałem PFRON),

- niewystarczająca liczba organizowanych szkoleń, poświęconych tematyce dofinansowań do wynagrodzeń,

- niewyczerpujące informacje, zamieszczone na stronach internetowych PFRON,

- różne terminy składania do PFRON formularzy (m. in. informacji miesięcznych INF-1, INF-D-P i wniosków Wn-D),

- niewspółmiernie wysokie kary w przypadku stwierdzenia przez PFRON uchybień i nieprawidłowości w zakresie spełniania warunków do otrzymania dofinansowania,

- długi okres oczekiwania na wypłatę dofinansowania,

- inne.

10. Czy pracodawca zetknął się na lokalnym rynku pracy z występowaniem przypadków nadużywania, przez inne podmioty, zasad otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Do wyboru mamy:

- nie,

- pojedyńcze przypadki,

- częste przypadki

Jeżeli zaznaczymy opcję "pojedyńcze lub częste przypadki" będziemy musieli odpowiedzieć na dodatkowe pytania:

Jaki był charakter działań tych podmiotów?

fikcyjne zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (pozorowanie stosunku pracy), w celu uzyskania dofinansowania ze środków PFRON,

- wykazywanie do dofinansowania wynagrodzeń, wynikających z umów cywilnoprawnych,

- żądanie przez pracodawcę, od pracowników niepełnosprawnych, zwrotu części wynagrodzenia w formie gotówkowej lub w drodze przelewu środków na rachunek bankowy pracodawcy,

- żądanie, przez zatrudniającego, udzielenia mu pełnomocnictw do dysponowania środkami na rachunkach bankowych pracowników,

- dokonywanie przez pracodawcę nieuzasadnionych potrąceń z wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,

- żądanie nieuzasadnionej odpłatności (zwłaszcza za cenę znacznie przewyższającą cenę rynkową) za udostępniony pracownikowi niepełnosprawnemu niezbędny do pracy sprzęt, wyposażenie lub materiały,

- wysuwanie przez pracodawcę żądań dotyczących innej formy podzielenia się przez pracownika niepełnosprawnego otrzymanym wynagrodzeniem,

- inny.

11. Czy obowiązujące w latach 2014-2016 zasady dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych skutecznie zapobiegały wyłudzaniu przez pracodawców środków z PFRON?

tak, były skuteczne,

- tylko częściowo ograniczały przypadki wyłudzeń,

- nie, były niewystarczające,

- trudno powiedzieć.

Jeżeli zaznaczymy jedną z pierwszych 3 odpowiedzi pojawi się dodatkowe pytanie: "Których zasad w szczególności to dotyczy", które należy dodatkowo opisać i uzasadnić.

12. Jak należy ocenić skuteczność kontroli i nadzoru ze strony PFRON w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom środków dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

- bardzo niska,

- niska,

- średnia,

- wysoka,

- bardzo wysoka,

- trudno powiedzieć.

13. Czy w obowiązujących zasadach dofinansowania powinny zostać wprowadzone zmiany w celu przeciwdziałania mechanizmowi wyłudzeń środków dofinansowania?

Tutaj do wyboru mamy "tak" lub "nie". Jeżeli zaznaczymy "tak" to pojawi się dodatkowe pytanie: "Jakie zmiany należałoby wprowadzić", do którego odpowiedź należy opisać.

14. Czy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub innych przepisach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należałoby wprowadzić inne zmiany?

Tutaj do wyboru mamy "tak" lub "nie". Jeżeli zaznaczymy "tak" to pojawi się dodatkowe pytanie: "Jakie zmiany powinny być wprowadzone w ustawie o rehabilitacji lub przepisach wykonawczych?", do którego odpowiedź należy opisać. Mamy na to do uzupełnienia 3 pola na 3 różne propozycje.

 

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, a może chcesz podzielić się co o tym myślisz to proszę napisz komentarz. 

piątek, 12 maja 2017Wersja 9.90 SODiR OFF-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 28 kwietnia 2017 roku dostępna jest wersja 9.90 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.90  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.90 (exe 58.19 MB)
 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.90 (exe 31.04 MB)
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (docx 321.23 KB)
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (docx 9.2 MB)
 • Podręcznik uzytkownika SODiR OFF-line (doc 2.92 MB)
 • Instalator java 8 u 121 (exe 53.81 MB)
 • Instrukcja generowania certyfikatu PFRON (pdf 1.14 MB)
 • Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w SODiR (pdf 2.68 MB)
poniedziałek, 13 marca 2017Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 7 marca 2017 roku dostępna jest wersja 9.77 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.77  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.77 (exe 33.76 MB)
 • Instalator wersji pełnej GK 9.77 (exe 60.91 MB)
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc 1.86 MB)
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (docx 9.2 MB)
 • Podręcznik uzytkownika SODiR OFF-line (doc 2.92 MB)
 • Instalator java 8 u 121 (exe 53.81 MB)
 • Instrukcja generowania certyfikatu PFRON (pdf 1.14 MB)
 • Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w SODiR (pdf 2.68 MB)
 • Więcej: https://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/aplikacja-sodir/2950,Wersja-977-SODiR-OFF-line.html
Tagi: PFRON SODiR
11:07, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 21 lutego 2017

Data publikacji 10.02.2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w marcu 2017 r. planowane jest wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji funkcjonalności umożliwiającej korzystanie z technologii JavaScript (zamiast Java). W związku z tym, że najpopularniejsze przeglądarki internetowe (w tym przeglądarki zalecane do obsługi SODiR) przestały lub w najbliższym czasie przestaną wspierać technologię Java, wprowadzona zostanie zmiana umożliwiająca podpisywanie dokumentów bez jej użycia.

Mając na uwadze powyższe wystąpi konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON, po pierwszorazowym zalogowaniu do SODiR. O terminie wdrożenia technologii JavaScript oraz konieczności generowania nowego certyfikatu PFRON (wraz z instrukcją generowania certyfikatu) poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Wszystkich Beneficjentów składających w formie papierowej wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i/lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne oraz Użytkowników SODiR zgłaszających dotychczas trudności techniczne z obsługą Javy w SODiR, których nie udało się rozwiązać, zachęcamy do korzystania z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji w nowej technologii JavaScript.

Uwaga !!!

Zmiana nie dotyczy podpisu kwalifikowanego.

Tłumaczenie na język migowy

 

 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w marcu 2017 planowane jest wdrożenie do
Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji funkcjonalności umożliwiającej korzystanie z technologii JavaScript (zamiast Java).
Więcej informacji dostępne tutaj

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że SODiR On-line
dostosowany jest do Javy wersja JRE 8 update 121. 

Instrukcja instalacji Java

Miejsce z którego można pobrać instalator Javy 8.121

Tagi: PFRON SODiR
11:37, sodir1
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 11 lipca 2016

Wn-U-A i Wn-U-G – nowe formularze od 1 lipca 2016 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dniem 1 lipca 2016 r. nastąpiła  nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Zmiana brzmienia art. 25a w ust. 1 ustawy o rehabilitacji, zobowiązuje osoby korzystające z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika) do złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopiero po opłaceniu tych składek w całości.

Powyższa zmiana została uwzględniona odpowiednio w objaśnieniu nr 13 do wniosku o wypłatę refundacji składek Wn-U-G  oraz w objaśnieniu nr 7 do wniosku o wypłatę refundacji składek Wn-U-A. Pozostałe zmiany w obu załącznikach mają charakter redakcyjny.

Pomimo tego, że załączniki do rozporządzenia zmieniającego nie uległy zasadniczym zmianom w stosunku do obowiązujących dotychczas należy stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów:

 • Wn-U-G począwszy od składek opłaconych za miesiąc lipiec 2016 r. (.pdf 312 kb)
 • Wn-U-A począwszy od składek opłaconych za III kwartał 2016 r. (.pdf 316 kb)

Korekty wniosków o wypłatę refundacji składek za okresy począwszy od dnia
1 stycznia 2009 r. składa się również na wzorach dokumentów określonych ww. rozporządzeniem zmieniającym.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.

 

 
 
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5
Loading