RSS
czwartek, 20 lipca 2017

Ankieta. Najwyższa Izba Kontroli dla Pracodawców otrzymujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

z PFRON w 2014,2015 i/lub 2016 r.  

Pod spodem opisane zostało krok po kroku jak taką ankietę otworzyć i uzupełnić.

Po zalogowaniu się do serwisu przez stronę: https://www.sod.pfron.org.pl/ przechodzimy do zakładki Korespondencja.

Tam w Liście wiadomości otrzymanych będziemy powinien być widoczny komunikat od Operator: Wydział Dofinansowań Rynku Pracy  o treści: Prośba o przekazanie informacji dotyczących dofinansowania do wynagrodzeń.

Po kliknięciu w Szczegóły naszym oczom ukazuje się załącznik (na dole wiadomości) Prośba_o_wypełnienie_ankiety1 .pdf.

Klikamy w załącznik i w jego treści możemy przeczytać komunikat w treści którego znajdziemy odniesienie do strony: https://zapytania.nik.gov.pl/pfron

Po wejściu na stronę NIK, do zalogowania musimy użyć hasła (TOKEN) i jest to nasz numer, który nadał nam PFRON (przy czym istotne jest zachowanie prawidłowej wielkości liter).

Formularz będzie aktywny do 25 sierpnia 2017.

 

Jak uzupełnić ankietę krok po kroku?:

(Pamiętaj, w każdej chwili możesz nacisnąć klawisz:"Zakończ i usuń odpowiedzi", który spowoduje, że wszystkie Twoje odpowiedzi zostaną wymazane.

Ważne! Klawisz wymazuje odpowiedzi na wszystkich stronach. Więc uważaj aby nie wykasować sobie wszystkich odpowiedzi pod koniec ankiety. Powodzenia:)

Kwestionariusz ankiety dotyczącej dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON

1. Aktualny rodzaj pracodawcy (wybieramy z 2 dostępnych opcji):

- zakład pracy chronionej

- pracodawca rynku otwartego

2. Aktualny status pracodawcy ( tu do wyboru mamy więcej opcji, należy zaznaczyć prawidłową)

- przedsiębiorca (osoba fizyczna) prowadzący działalność gospodarczą (również przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej),

- spółka prawa handowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo akcyjna, spółka. z o. o. lub spółka akcyjna),

- stowarzyszenie,

- spółdzielnia,

- fundacja,

- inny.

3. Główny profil działalności (jak poprzednio, należy zaznaczyć prawidłową odpowiedź)

- działalność usługowa,

- działalność produkcyjna,

- działalność handlowa,

- mieszany profil działalności.

4. Czy pracodawca korzystał z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ze środków PFRON? (należy znaznaczyć "tak" lub "nie")

- w I kwartale 2014 r.

- w IV kwartale 2016 r.

Ważne! Jeżeli zaznaczymy "tak" to dodatkowo pojawi się kolejne pytanie (jak w punkcie 6). Jeżeli nie, to będziemy mogli przejść Dalej.

5. Jaką przybliżoną część osób zatrudnionych na umowę o pracę stanowili pracownicy niepełnosprawni.

Tutaj musimy w poszczególnych kwartałach zaznaczyć:

brak (0%)

- poniżej 6%

- od 6% do 20%

- od 21% do 50%

- powyżej 50%

6. Liczba pracowników niepełnosprawnych wykazanych przez zakład pracy do dofinansowania za IV kwartał 2016 r., w odniesieniu do I kwartału 2014 r., w zakresie pracowników z orzeczonym:

- lekkim stopniem niepełnosprawności,

- ze schorzeniami specjalnymi(w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych),

- lekkim stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych,

- umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniami specjalnymi,

- umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych,

- znacznym stopniem niepełnosprawności, ze schorzeniami specjalnymi,

- znacznym stopniem niepełnosprawności, bez schorzeń specjalnych. 

W każdym z powyższych wierszy można zaznaczyć: "wzrosła", "zmalała", "pozostała na zbliżonym poziomie", "nie dotyczy"

7. W jakim stopniu otrzymywane w latach 2014-2016 z PFRON środki dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wpłynęły na podjęcie przez pracodawcę decyzji o zatrudnieniu pracowników niepełnosprawnych?

(proszę ocenić w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza decydujący wpływ na podjęcie decyzji o zatrudnieniu).

Tutaj mamy do wyboru: brak wpływu lub od 1-5

8. Jaki wpływ na działalność pracodawcy miały poniższe zmiany dotyczące wysokości stawek oraz zasad otrzymywania dofinansowania z PFRON, które nastąpiły w latach 2014-2016?

- zrównanie od kwietnia 2014 r. stawek dofinansowania do wynagrodzeń przysługujących pracodawcom prowadzącym zakład pracy chronionej oraz pracodawcom z tzw. rynku otwartego,

- ustalenie od kwietnia 2014 r. stałych (i niezmienionych dotąd) stawek dofinansowania do wynagrodzeń,

- wydłużenie od kwietnia 2014 r. terminu składania wniosków o wypłatę dofinansowania (z 20. na 25. dzień miesiąca następującego po miesiącu, którego wniosek dotyczył),

- zmiana od stycznia 2015 r. sposobu wyliczania tzw. efektu zachęty metodą ilościową (przy zatrudnianiu nowego pracownika należało odtąd wykazać się jedynie wzrostem netto stanu zatrudnienia ogółem, bez konieczności wykazania wzrostu stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych),

- zniesienie od lipca 2016 r. obowiązku wykazania tzw. efektu zachęty w przypadku pracownika, którego niepełnosprawność powstała w trakcie zatrudnienia u pracodawcy,

- wprowadzenie od lipca 2016 r. przepisu, zgodnie z którym miesięczne dofinansowanie nie przysługiwało do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku

Tu do wyboru mamy opcje: nieistotny, umiarkowany, istotny, nie dotyczy

9.Jakie kwestie w funkcjonującym systemie dofinansowań i obowiązujących w latach 2014-2016 przepisach prawa rodziły największe trudności w korzystaniu przez pracodawcę z dofinansowania?(proszę zaznaczyć maksymalnie trzy najbardziej istotne zagadnienia)

Do wyboru mamy opcje:

- problemy z interpretacją przepisów, określających warunki otrzymania dofinansowania (np. nieprecyzyjne i niejasne przepisy; rozbieżne interpretacje PFRON, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych i/lub sądów administracyjnych),

- brak możliwości pełnego sprawdzenia przez pracodawcę, czy pracownik z orzeczonym lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie posiadał ustalonego prawa do emerytury (dofinansowanie nie przysługiwało do wynagrodzenia takiego pracownika),

- bariery techniczne w korzystaniu z elektronicznej aplikacji SODiR, służącej przesyłaniu dokumentów do PFRON (np. brak odpowiednich instrukcji korzystania z aplikacji; jej niekompatybilność z innym oprogramowaniem pracodawcy),

- utrudniony kontakt z PFRON (np. niewystarczająca liczba pracowników obsługi klientów; konieczność kontaktowania się z Biurem Funduszu, zamiast z najbliższym oddziałem PFRON),

- niewystarczająca liczba organizowanych szkoleń, poświęconych tematyce dofinansowań do wynagrodzeń,

- niewyczerpujące informacje, zamieszczone na stronach internetowych PFRON,

- różne terminy składania do PFRON formularzy (m. in. informacji miesięcznych INF-1, INF-D-P i wniosków Wn-D),

- niewspółmiernie wysokie kary w przypadku stwierdzenia przez PFRON uchybień i nieprawidłowości w zakresie spełniania warunków do otrzymania dofinansowania,

- długi okres oczekiwania na wypłatę dofinansowania,

- inne.

10. Czy pracodawca zetknął się na lokalnym rynku pracy z występowaniem przypadków nadużywania, przez inne podmioty, zasad otrzymywania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Do wyboru mamy:

- nie,

- pojedyńcze przypadki,

- częste przypadki

Jeżeli zaznaczymy opcję "pojedyńcze lub częste przypadki" będziemy musieli odpowiedzieć na dodatkowe pytania:

Jaki był charakter działań tych podmiotów?

fikcyjne zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych (pozorowanie stosunku pracy), w celu uzyskania dofinansowania ze środków PFRON,

- wykazywanie do dofinansowania wynagrodzeń, wynikających z umów cywilnoprawnych,

- żądanie przez pracodawcę, od pracowników niepełnosprawnych, zwrotu części wynagrodzenia w formie gotówkowej lub w drodze przelewu środków na rachunek bankowy pracodawcy,

- żądanie, przez zatrudniającego, udzielenia mu pełnomocnictw do dysponowania środkami na rachunkach bankowych pracowników,

- dokonywanie przez pracodawcę nieuzasadnionych potrąceń z wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych,

- żądanie nieuzasadnionej odpłatności (zwłaszcza za cenę znacznie przewyższającą cenę rynkową) za udostępniony pracownikowi niepełnosprawnemu niezbędny do pracy sprzęt, wyposażenie lub materiały,

- wysuwanie przez pracodawcę żądań dotyczących innej formy podzielenia się przez pracownika niepełnosprawnego otrzymanym wynagrodzeniem,

- inny.

11. Czy obowiązujące w latach 2014-2016 zasady dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych skutecznie zapobiegały wyłudzaniu przez pracodawców środków z PFRON?

tak, były skuteczne,

- tylko częściowo ograniczały przypadki wyłudzeń,

- nie, były niewystarczające,

- trudno powiedzieć.

Jeżeli zaznaczymy jedną z pierwszych 3 odpowiedzi pojawi się dodatkowe pytanie: "Których zasad w szczególności to dotyczy", które należy dodatkowo opisać i uzasadnić.

12. Jak należy ocenić skuteczność kontroli i nadzoru ze strony PFRON w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom środków dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

- bardzo niska,

- niska,

- średnia,

- wysoka,

- bardzo wysoka,

- trudno powiedzieć.

13. Czy w obowiązujących zasadach dofinansowania powinny zostać wprowadzone zmiany w celu przeciwdziałania mechanizmowi wyłudzeń środków dofinansowania?

Tutaj do wyboru mamy "tak" lub "nie". Jeżeli zaznaczymy "tak" to pojawi się dodatkowe pytanie: "Jakie zmiany należałoby wprowadzić", do którego odpowiedź należy opisać.

14. Czy w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub innych przepisach związanych z dofinansowaniem do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych należałoby wprowadzić inne zmiany?

Tutaj do wyboru mamy "tak" lub "nie". Jeżeli zaznaczymy "tak" to pojawi się dodatkowe pytanie: "Jakie zmiany powinny być wprowadzone w ustawie o rehabilitacji lub przepisach wykonawczych?", do którego odpowiedź należy opisać. Mamy na to do uzupełnienia 3 pola na 3 różne propozycje.

 

Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości, a może chcesz podzielić się co o tym myślisz to proszę napisz komentarz. 

piątek, 12 maja 2017Wersja 9.90 SODiR OFF-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 28 kwietnia 2017 roku dostępna jest wersja 9.90 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.90  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.90 (exe 58.19 MB)
 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.90 (exe 31.04 MB)
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (docx 321.23 KB)
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (docx 9.2 MB)
 • Podręcznik uzytkownika SODiR OFF-line (doc 2.92 MB)
 • Instalator java 8 u 121 (exe 53.81 MB)
 • Instrukcja generowania certyfikatu PFRON (pdf 1.14 MB)
 • Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w SODiR (pdf 2.68 MB)
poniedziałek, 13 marca 2017Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 7 marca 2017 roku dostępna jest wersja 9.77 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.77  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.77 (exe 33.76 MB)
 • Instalator wersji pełnej GK 9.77 (exe 60.91 MB)
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc 1.86 MB)
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (docx 9.2 MB)
 • Podręcznik uzytkownika SODiR OFF-line (doc 2.92 MB)
 • Instalator java 8 u 121 (exe 53.81 MB)
 • Instrukcja generowania certyfikatu PFRON (pdf 1.14 MB)
 • Instrukcja rejestracji certyfikatu kwalifikowanego w SODiR (pdf 2.68 MB)
 • Więcej: https://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/aplikacja-sodir/2950,Wersja-977-SODiR-OFF-line.html
Tagi: PFRON SODiR
11:07, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 21 lutego 2017

Data publikacji 10.02.2017

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w marcu 2017 r. planowane jest wdrożenie do Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji funkcjonalności umożliwiającej korzystanie z technologii JavaScript (zamiast Java). W związku z tym, że najpopularniejsze przeglądarki internetowe (w tym przeglądarki zalecane do obsługi SODiR) przestały lub w najbliższym czasie przestaną wspierać technologię Java, wprowadzona zostanie zmiana umożliwiająca podpisywanie dokumentów bez jej użycia.

Mając na uwadze powyższe wystąpi konieczność wygenerowania nowego certyfikatu PFRON, po pierwszorazowym zalogowaniu do SODiR. O terminie wdrożenia technologii JavaScript oraz konieczności generowania nowego certyfikatu PFRON (wraz z instrukcją generowania certyfikatu) poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

Wszystkich Beneficjentów składających w formie papierowej wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych i/lub refundację składek na ubezpieczenia społeczne oraz Użytkowników SODiR zgłaszających dotychczas trudności techniczne z obsługą Javy w SODiR, których nie udało się rozwiązać, zachęcamy do korzystania z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji w nowej technologii JavaScript.

Uwaga !!!

Zmiana nie dotyczy podpisu kwalifikowanego.

Tłumaczenie na język migowy

 

 
 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w marcu 2017 planowane jest wdrożenie do
Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji funkcjonalności umożliwiającej korzystanie z technologii JavaScript (zamiast Java).
Więcej informacji dostępne tutaj

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że SODiR On-line
dostosowany jest do Javy wersja JRE 8 update 121. 

Instrukcja instalacji Java

Miejsce z którego można pobrać instalator Javy 8.121

Tagi: PFRON SODiR
11:37, sodir1
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 11 lipca 2016

Wn-U-A i Wn-U-G – nowe formularze od 1 lipca 2016 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dniem 1 lipca 2016 r. nastąpiła  nowelizacja rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Zmiana brzmienia art. 25a w ust. 1 ustawy o rehabilitacji, zobowiązuje osoby korzystające z refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (osoby niepełnosprawne wykonujące działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników lub rolników zobowiązanych do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika) do złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopiero po opłaceniu tych składek w całości.

Powyższa zmiana została uwzględniona odpowiednio w objaśnieniu nr 13 do wniosku o wypłatę refundacji składek Wn-U-G  oraz w objaśnieniu nr 7 do wniosku o wypłatę refundacji składek Wn-U-A. Pozostałe zmiany w obu załącznikach mają charakter redakcyjny.

Pomimo tego, że załączniki do rozporządzenia zmieniającego nie uległy zasadniczym zmianom w stosunku do obowiązujących dotychczas należy stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów:

 • Wn-U-G począwszy od składek opłaconych za miesiąc lipiec 2016 r. (.pdf 312 kb)
 • Wn-U-A począwszy od składek opłaconych za III kwartał 2016 r. (.pdf 316 kb)

Korekty wniosków o wypłatę refundacji składek za okresy począwszy od dnia
1 stycznia 2009 r. składa się również na wzorach dokumentów określonych ww. rozporządzeniem zmieniającym.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań i Refundacji/Formularze.

 

 
 

 

Od 1 lipca 2016 roku zmiany w ustawie o rehabilitacji

1 lipca wchodzą w życie ważne zmiany w ustawie o rehabilitacji. Dotyczą one:

 • wpłat obowiązkowych na PFRON
 • dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
 • refundacji składek  ubezpieczeń społecznych osób niepełnosprawnych
 • gospodarowania Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) przez Zakłady Pracy Chronionej oraz Zakładowym Funduszem Aktywności (ZFA) przez Zakłady Aktywności Zawodowej

Wpłaty obowiązkowe

 • z obowiązkowych wpłat na PFRON z tytułu zbyt niskiego zatrudnienia osób niepełnosprawnych zwolniono Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze
 • ulgi w obowiązkowych wpłatach na PFRON - nowe regulacje prawne:
 • zmniejszono wysokość ulgi z 80% do 50% wpłaty na PFRON, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu
 • wprowadzono sankcje finansowe za nieprawidłowo udzielane ulgi przez uprawnionych pracodawców
 • wprowadzone zostaną nowe formularze deklaracji i informacji (szczegóły tutaj)
 • z 12 do 6 miesięcy skrócony został czas wykorzystania ulgi, dla ulg otrzymanych od 1 lipca 2016 r.

Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne dla osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą

 • refundacja przysługuje po opłaceniu składek w całości przed złożeniem wniosku o refundację (szczegóły tutaj)

Dofinansowanie do  wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych

 • pracodawcy mogą uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, którzy uzyskali orzeczenie o niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia – następuje zmiana dotycząca tzw. efektu zachęty
 • dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych przysługuje pod warunkiem wypłacenia wynagrodzenia przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (szczegóły tutaj)

Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i Zakładowy Fundusz Aktywności (ZFA)

 • Zakłady Pracy Chronionej – ujednolicono termin przekazywania zaliczek na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Zakłady Aktywności Zawodowej – przyjęto zasadę, że Zakładowy Fundusz Aktywności nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej

 

Tagi: PFRON SODiR
08:28, sodir1
Link Dodaj komentarz »

 

Wn-D i INF-D-P– nowe formularze od 1 lipca 2016 r.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dniem 1 lipca 2016 r. obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zmiany w ustawie o rehabilitacji (…) dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, zostały uwzględnione w brzmieniu nowego rozporządzenia, jak i  samych załącznikach to tego rozporządzenia. Najważniejsze z nich dotyczą następujących kwestii:

 • za okresy sprawozdawcze począwszy od lipca 2016 r. pracodawca może wystąpić
  z wnioskiem o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, którzy stali się niepełnosprawni w trakcie zatrudnienia u  tego pracodawcy, bez względu na datę zatrudnienia. W objaśnieniu numer 11 załącznika INF-D-P doprecyzowano,
  iż w opisanej sytuacji pracodawca wskazuje w poz. nr 48 – pole nr 1 „Tak”.
 • za okresy sprawozdawcze począwszy od lipca 2016 r. miesięczne dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń wypłaconych po dniu złożenia wniosku.
  W objaśnieniu numer 15 załącznika INF-D-P doprecyzowano, iż w przypadku gdy nie wypłacono wynagrodzenia do dnia złożenia wniosku Wn-D, to poz. 53 „Pomniejszenia” równa jest poz. 52 „Koszty płacy”.
 • w objaśnieniu nr 14 załącznika Wn-D doprecyzowano, że wskazując liczbę osób niepełnosprawnych nowo zatrudnionych w okresie sprawozdawczym, należy uwzględniać pracowników w rozumieniu art. 2 Kodeksu pracy, a w przypadku pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, także wykonawców pracy nakładczej, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji, a następnie zastosować wyłączenia ze stanów zatrudnienia określone w art. 21 ust. 5 tej ustawy.

Pozostałe zmiany, wprowadzane niniejszym rozporządzeniem, służą zwiększeniu dostępności formularzy do potrzeb osób niepełnosprawnych albo mają charakter porządkujący, doprecyzowujący i upraszczający.

Pomimo tego, że załączniki do nowego rozporządzenia nie uległy zasadniczym zmianom w stosunku do obowiązujących dotychczas, począwszy od wynagrodzeń należnych za miesiąc lipiec 2016 r. należy stosować aktualnie obowiązujące wzory dokumentów:

 • Wn-D (.pdf 313 kb)
 • INF-D-P (.pdf 430 kb)

Korekty wniosku Wn-D i formularza INF-D-P za okresy począwszy od dnia
1 stycznia 2009 r. składa się również na nowych wzorach dokumentów określonych ww. rozporządzeniem.

Formularze są dostępne w Biurze Funduszu, Oddziałach terenowych PFRON oraz na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce Obsługa Dofinansowań
i Refundacji/Formularze.

 
 
Data publikacji : 30.06.2016
 
 

 

Wersja 9.75 SODiR OFF-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 1 lipca 2016 roku dostępna jest wersja 9.75 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.75  w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.75 (exe 58.36 MB)Data dodania : 01.07.2016 13:07Data modyfikacji : 01.07.2016 13:09
 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.75 (exe 31.21 MB)Data dodania : 01.07.2016 13:10
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc 1.86 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (docx 9.2 MB)Data dodania : 13.10.2015 13:22Data modyfikacji : 16.11.2015 13:22
 • Podręcznik uzytkownika SODiR OFF-line (doc 2.92 MB)Data dodania : 13.10.2015 13:22Data modyfikacji : 13.10.2015 13:23
 • Instalator Java 7.80 (exe 28.14 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
 • Instalator Java 8.45 (exe 35.59 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
 • Instrukcja instalacji Javy (pdf 2.56 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
 
 
 
Data publikacji : 07.10.2015
 
 
Wydział Dofinansowań Rynku Prac
czwartek, 08 października 2015

Data publikacji : 07.10.2015

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 7 października 2015 roku dostępna jest wersja 9.59 SODiR  Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.59 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej (nie zawiera programu JRE) jeżeli istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.59 (exe 58.39 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51

 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.59 (exe 31.24 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc 1.86 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (doc 12.13 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51Data modyfikacji : 07.10.2015 15:13
   
 • Podręcznik uzytkownika SOdiR Off-line (doc 2.86 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51Data modyfikacji : 07.10.2015 15:13
   
 • Instalator Java 7.80 (exe 28.14 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Instalator Java 8.45 (exe 35.59 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
   
 • Instrukcja instalacji Javy (pdf 2.56 MB)Data dodania : 07.10.2015 11:51
wtorek, 16 czerwca 2015Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 26 maja 2015 roku dostępna jest wersja 9.52 SODiR Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.
W wersji 9.52 SODiR OFF-line w formularzu 'Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie' (INFoPP) w tabeli części E 'Informacje dotyczące otrzymanej pomocy oraz realizowanego przedsięwzięcia' dla okresów sprawozdawczych począwszy od 01/2015 dla pomocy SODiR wprowadzony został nowy numer programu pomocowego tj. SA.40525(2015/X). Numer programu pomocowego X306/2009 obowiązuje do okresów sprawozdawczych 12/2014 włącznie. Po dokonaniu aktualizacji aplikacji do wersji 9.52  wypełniając formularz INFoPP  należy wprowadzić nowy numer programu pomocowego dla okresów sprawozdawczych począwszy od 01/2015 zgodnie z wyświetlanym komunikatem.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.52 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej ( nie zawiera programu JRE) w przypadku jeżeli  istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

 • Instalator wersji pełnej GK 9.52 (exe)
  57.92 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instalator wersji aktualizacyjnej GK 9.52 (exe)
  30.77 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Format plików do importu dla SOD Off-Line (doc)
  1.86 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR Off-Line (doc)
  2.86 MB
  Data dodania : 29.05.2015 13:53
   
   
 • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (doc)
  12.14 MB
  Data dodania : 29.05.2015 13:52
   
   
 • Instalator Java 7.80 (exe)
  28.14 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instalator Java 8.45 (exe)
  35.59 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
   
   
 • Instrukcja instalacji Javy (pdf)
  2.56 MB
  Data dodania : 26.05.2015 12:58
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5
Loading