RSS
wtorek, 16 czerwca 2015Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że od dnia 26 maja 2015 roku dostępna jest wersja 9.52 SODiR Off-line

SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.
W wersji 9.52 SODiR OFF-line w formularzu 'Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie' (INFoPP) w tabeli części E 'Informacje dotyczące otrzymanej pomocy oraz realizowanego przedsięwzięcia' dla okresów sprawozdawczych począwszy od 01/2015 dla pomocy SODiR wprowadzony został nowy numer programu pomocowego tj. SA.40525(2015/X). Numer programu pomocowego X306/2009 obowiązuje do okresów sprawozdawczych 12/2014 włącznie. Po dokonaniu aktualizacji aplikacji do wersji 9.52  wypełniając formularz INFoPP  należy wprowadzić nowy numer programu pomocowego dla okresów sprawozdawczych począwszy od 01/2015 zgodnie z wyświetlanym komunikatem.

W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.52 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej ( nie zawiera programu JRE) w przypadku jeżeli  istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

Załączniki

środa, 13 maja 2015

Miejsce z którego można pobrać instalator Javy 7.51


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że w Systemie SODiR On-line został wdrożony nowy wzór wniosku WnD dla pracodawców ubiegających się o 
wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składanych za okresy sprawozdawcze począwszy od stycznia 2015 r. 
Dodatkowo w zakładce 'Aplikacja SODiR' została udostępniona nowa wersja SODiR Off-line 9.42. Dokumenty WnD utworzone w wersji 9.33 po dokonaniu aktualizacji należy utworzyć ponownie. 
Format plików do importu dla SODiR Off-line został udostępniony w dniu 30.01.2015 r. na witrynie PFRON w zakładce 'Aplikacja SODiR' oraz w zakładce 'Informacje' w SODiR On-line. 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że system SODiR On-line dostosowany jest do Javy wersja JRE 7 update 51 w ramach linii produktowej 1.7. 
Korzystanie z aplikacji SODiR On-line w oparciu o wersje Javy JRE 7 update 71, 72, 75 i 76 możliwe będzie po 
zastosowaniu wytycznych z instrukcji - zalecane ustawienia Java Control Panel dla Java 7 update 71/72 oraz 75 /76.

Instrukcja instalacji Java
Więcej: https://www.sod.pfron.org.pl/SODiR OFF-line to aplikacja zewnętrzna przygotowana dla części Beneficjentów, którzy wysyłają dużą liczbę dokumentów lub nie posiadają stałego dostępu do Internetu. Ponadto SODiR OFF-line udostępnia dodatkową możliwość importowania danych do załączników z plików przygotowanych przez systemy zewnętrzne.
W wersji 9.42 SODiR OFF-line zostały wprowadzone nowe wzory wniosków WnD dla pracodawców ubiegających się o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych składane za okresy sprawozdawcze począwszy od stycznia 2015 r oraz korekt wniosków począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Dodatkowo w INFoPP dla wniosków składanych za okres  sprawozdawczy począwszy od stycznia 2015 została udostępniona nowa sekcja 'Informacje wymagane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108  Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 str.1) w zakresie dotyczącym pomocy w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych.'
W związku z powyższym  należy pobrać instalator wersji pełnej GK 9.42 w przypadku pobierania aplikacji po raz pierwszy ( zawiera program JRE) bądź wersji aktualizacyjnej ( nie zawiera programu JRE) w przypadku jeżeli  istnieje we wskazanym przez użytkownika katalogu wersja pełna. Następnie  należy uruchomić instalator w celu instalacji na dysku. Po dokonaniu instalacji należy uruchomić plik loader exe.

 

 

 

 

  • Instalator wersji pełnej GK 9.42  (pobierz)
  • Instalator wersji aktualizacyjnej  GK 9.42 (pobierz)
  • Format plików do importu dla SOD Off-Line (pobierz)
  • Podręcznik użytkownika SODiR Off-Line (pobierz)
  • Podręcznik użytkownika SODiR On-Line (pobierz)
  • Instalator Java 7.51 (pobierz)
  • Instrukcja instalacji Javy (pobierz)

Więcej informacji: http://www.pfron.org.pl/pl/obsluga-dofinansowan-i/aplikacja-sodir/52,Aplikacja-SODiR-off-line.html

Tagi: PFRON SODiR
10:40, sodir1
Link Dodaj komentarz »
środa, 10 października 2012

Pobierz tutaj: http://www.pfron.org.pl/download/1/2005/SODiR_8_108.exe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż  od dnia 10 października 2012 r. dostępna jest  wersja 8.108  SODiR off-line. Jednocześnie  PFRON przypomina, iż  dokumenty uwzględniające nowe minimalne wynagrodzenie  mogłą być składane za pośrednictwem SODiR on-line począwszy od dnia 01 października 2012 r.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1539/Nowa_wersja_SODiR_offline.html

Tagi: PFRON SODiR
12:40, sodir1
Link Dodaj komentarz »

Wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie informuje, iż w  chwili obecnej nie jest możliwe wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line.

W przypadku beneficjentów, którzy mimo wszystko próbują wysyłać dokumenty z nieaktualnej wersji i podczas wysyłania otrzymują komunikat o dostępności nowszej wersji aplikacji prosimy o niestosowanie się do pojawiającego się komunikatu, gdyż ze względów technicznych nie jest on możliwy do usunięcia.

Dodatkowo PFRON informuje, iż nowa wersja aplikacji SODiR off-line będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej www.pfron.org.pl  najpóźniej do dnia  12.10.2012 r. po zakończeniu testów akceptacyjnych.


Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1536/Wysylanie_dokumentow_z_wersji_8101_SODiR_offline.html

Tagi: PFRON SODiR
07:33, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 października 2012

Zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wprowadzone ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (...)

Artykuł ustawy zmieniającej/artykuł ustawy zmienianej

Treść zmiany

Okres sprawozdawczy, od którego należy stosować przepis

art. 1 pkt. 9 a/ art. 26 a ust. 1a1pkt. 1-3*

Artykuł reguluje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 

W art. 26 a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji (...) dodano zapis w  pkt 2-3:

 

Wg pkt. 2 w art. 26 a ust. 1a1 miesięczne dofinansowanie nie będzie przysługiwało, „jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych”.

 

Wg pkt. 3 w art. 26 a ust. 1a1 miesięczne dofinansowanie nie przysługuje „jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni”.

 

 

12/2012

 

 

art. 1 pkt. 9 b/ art. 26 a ust. 4*

Przepis różnicuje wysokość miesięcznego dofinansowania w zależności od tego, czy wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą.

 

W art. 26 a ust. 4 ustawy
o rehabilitacji uzupełniono zapis „Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy,
a przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75% tych kosztów”.

 

 

10/2012

art. 1 pkt. 9 c/ art. 26 a ust. 9a*

Dla celów dofinansowań do wynagrodzeń artykuł ten reguluje wydawanie decyzji
o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

 

W art. 26 a ust. 9a ustawy o rehabilitacji dodano zapis w pkt. 2

„Prezes Zarządu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 26 a ust. 1a1 pkt. 2 albo 3.”

12/2012

art. 1 pkt. 9d/ art. 26 a ust. 9b-9d*

 

Omawiane przepisy wskazują uprawnienia Funduszu w zakresie przeprowadzania czynności sprawdzających pomiędzy informacjami wykazywanymi w składanych do PFRON dokumentach a stanem faktycznym.

 

W art. 26 a po ust. 9 a ustawy
o rehabilitacji dodaje się ust. 9b-9d
o treści:

 

„ust. 9b) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić u pracodawcy postępowania sprawdzające w celu potwierdzenia:

- zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach,
o których mowa w art. 26c ust. 1;

- sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą,
o której mowa w art. 48a ust.3.”

 

„ust. 9c) W  przypadku  podjęcia    postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym mowa w art. 26c ust. 3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni.”

 

„ust 9d) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ust. 9b, stosuje się przepis ust. 10.”

15.09.2012

art. 1 pkt. 9e/ art. 26 a ust. 10 i 11*

Przepisy regulują kwestię kontroli pracodawców w zakresie miesięcznego dofinansowania.

 

W art. 26 a ustawy o rehabilitacji ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

 

„ust. 10) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym:

- danych zawartych w dokumentach,
o których mowa w art. 26c ust. 1;

- wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

 

„ust. 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli albo analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych, o których mowa w art. 49c, Prezes Zarządu Funduszu wydaje:

- decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości;

- decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania; decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

15.09.2012

art. 1 pkt. 10/ art. 26 b ust. 8*

 

Artykuł reguluje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika ze środków publicznych lub dochodów publicznych.

 

W art. 26 b dodano ust. 8, który brzmi:

 „Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

- ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,

- z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm).

 

10/2012

art. 3 / art. 10 **

Przepis reguluje wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji branego pod uwagę przy wyliczaniu kwoty dofinansowania określonej w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji .

 

W art. 10 zmieniono zapis – „W roku 2011 oraz w okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku przez najniższe wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r.”

 

Przy wyliczaniu kwoty dofinansowania za okres od września do grudnia 2012 r. należy stosować minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego tj.1386 zł.

 

09/2012

 

*  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
**Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475, z późn. zm.).

Data publikacji : 09.10.2012 
Opublikowane przez : Artur Kamiński
Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata JaworekWięcej: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1527/Zmiany_dotyczace_dofinansowan_do_wynagrodzen_pracownikow_niepelnosprawnych_wprow.html

Tagi: PFRON SODiR
10:23, sodir1
Link Komentarze (1) »
wtorek, 02 października 2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje iż nowa wersja aplikacji SODiR off-line będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej www.pfron.org.pl po zakończeniu testów akceptacyjnych.

W chwili obecnej nie jest możliwe wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1516/Nowa_wersja_aplikacji_SODiR_offline.htmlTagi: PFRON SODiR
09:33, sodir1
Link Dodaj komentarz »

Witam Państwa - w związku z Państwa Komunikatem z dnia 17.09.2012 r. dot. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwracam się z prośbą o przesłanie naszej Organizacji OBPON.ORG, informacji od kiedy w SODiR online oraz SODiR offline na drukach INF-D-P w poz. 50  będzie udostępniona możliwość wpisania kwoty 1386 zł zamiast 1276 zł. Obecnie pracodawcy, którzy wypłacili już za wrzesień br. wynagrodzenia chcieliby móc złożyć jak najszybciej wnioski Wn-D za wrzesień z prawidłową podstawą najniższego wynagrodzenia aby nie musieli w terminie późniejszym dokonywać korekt.
 
Poniżej przesyłam Państwa Komunikat w/w sprawie:
 
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Edyta Sieradzka
Wiceprezes OBPON.ORG


 
Data publikacji : 17.09.2012
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P* należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu poprzedniego roku tj. 1386 zł.  dla wniosków składanych za okresy do końca 2012 r. Wypełnienie w w/w pozycji kwoty innej niż podana, spowoduje skierowanie wniosku do korekty.

*(załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r., Nr 50, Poz. 261)”

Dzień Dobry.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż modyfikacja zawierająca zmianę ustawową z  minimalnym wynagrodzeniem za pracę będzie dostępna w SODiR OnLine od dnia 1 października od godziny 16:00, natomiast  w aplikacji SODiR OffLine będzie dostępna w późniejszym terminie, o czym Fundusz poinformuje beneficjentów odrębnym komunikatem na stronie www.pfron.org.pl

Pozdrawiam
Małgorzata Jaworek
Specjalista ds. obsługi beneficjentów
Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Sekcja Obsługi Beneficjentów

PFRON

 01.10.2012 r.

Źródło: http://www.obpon.org/?url=art&id=140311

Tagi: PFRON SODiR
09:31, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 04 września 2012

"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 31.08.2012 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986) (pobierz)."

Ustawa do pobrania również tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000986&type=2 bezpośrednio ze strony Sejmu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1484/Opublikowanie_ustawy_z_dnia_28_czerwca_2012_r_o_zmianie_ustawy_o_rehabilitacji_z.html

środa, 29 sierpnia 2012

Od lipca br. pracodawcy otrzymują niższe refundacje do pensji niepełnosprawnych pracowników. Od września te kwoty wzrosną, bo po dwóch latach została „odmrożona" definicja minimalnej placy, która jest podstawą do obliczeń wysokości dofinansowań

Od lipca br. zmniejszyły się wskaźniki do wyliczeń maksymalnych kwot dofinansowań. Ponadto za lipiec i sierpień br. pracodawcy musieli brać jako podstawę obliczenia wysokości dofinansowań płacę minimalną z 2009 r., tj. 1276 zł. Dopiero od pensji wypłaconych za wrzesień do wyliczeń będzie brana płaca minimalna z 2011 r., tj. 1386 zł.

Uwaga! Od listopada lub grudnia br., aby móc uzyskiwać miesięczne dofinansowanie z PFRON, konieczne będzie dokonywanie przelewów wynagrodzeń na konto osoby niepełnosprawnej lub przesyłanie pieniędzy przekazem pocztowym. Obok przedstawiamy tabele z maksymalnymi kwotami dofinansowań za lipiec i sierpień 2012 r. oraz od września do grudnia 2012 r.

Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą nie mogą przy tym uzyskać więcej niż 75 proc. kosztów płacy. Po obniżeniu maksymalnych kwot dofinansowań dla osób ze stopniem niepełnosprawności lekkim lub umiarkowanym bez schorzeń szczególnych pracodawcy zapewne i tak dostaną już tylko kwoty nieprzekraczające limitu.

—Edyta Sieradzka wiceprezes OBPON.ORGŹródło:http://archiwum.rp.pl/artykul/1162519_Kolejne_zmiany_w_dofinansowaniu_pensji_niepelnosprawnych.html

 
1 , 2 , 3 , 4
Loading