RSS
środa, 10 października 2012

Pobierz tutaj: http://www.pfron.org.pl/download/1/2005/SODiR_8_108.exe

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż  od dnia 10 października 2012 r. dostępna jest  wersja 8.108  SODiR off-line. Jednocześnie  PFRON przypomina, iż  dokumenty uwzględniające nowe minimalne wynagrodzenie  mogłą być składane za pośrednictwem SODiR on-line począwszy od dnia 01 października 2012 r.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1539/Nowa_wersja_SODiR_offline.html

Tagi: PFRON SODiR
12:40, sodir1
Link Dodaj komentarz »

Wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ponownie informuje, iż w  chwili obecnej nie jest możliwe wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line.

W przypadku beneficjentów, którzy mimo wszystko próbują wysyłać dokumenty z nieaktualnej wersji i podczas wysyłania otrzymują komunikat o dostępności nowszej wersji aplikacji prosimy o niestosowanie się do pojawiającego się komunikatu, gdyż ze względów technicznych nie jest on możliwy do usunięcia.

Dodatkowo PFRON informuje, iż nowa wersja aplikacji SODiR off-line będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej www.pfron.org.pl  najpóźniej do dnia  12.10.2012 r. po zakończeniu testów akceptacyjnych.


Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1536/Wysylanie_dokumentow_z_wersji_8101_SODiR_offline.html

Tagi: PFRON SODiR
07:33, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 października 2012

Zmiany dotyczące dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wprowadzone ustawą z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (...)

Artykuł ustawy zmieniającej/artykuł ustawy zmienianej

Treść zmiany

Okres sprawozdawczy, od którego należy stosować przepis

art. 1 pkt. 9 a/ art. 26 a ust. 1a1pkt. 1-3*

Artykuł reguluje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

 

W art. 26 a ust. 1a1 ustawy o rehabilitacji (...) dodano zapis w  pkt 2-3:

 

Wg pkt. 2 w art. 26 a ust. 1a1 miesięczne dofinansowanie nie będzie przysługiwało, „jeżeli wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego nie zostało przekazane na jego rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej albo na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych”.

 

Wg pkt. 3 w art. 26 a ust. 1a1 miesięczne dofinansowanie nie przysługuje „jeżeli miesięczne koszty płacy zostały poniesione przez pracodawcę z uchybieniem terminów, wynikających z odrębnych przepisów, przekraczającym 14 dni”.

 

 

12/2012

 

 

art. 1 pkt. 9 b/ art. 26 a ust. 4*

Przepis różnicuje wysokość miesięcznego dofinansowania w zależności od tego, czy wnioskodawca wykonuje działalność gospodarczą.

 

W art. 26 a ust. 4 ustawy
o rehabilitacji uzupełniono zapis „Kwota miesięcznego dofinansowania nie może przekroczyć 90% faktycznie i terminowo poniesionych miesięcznych kosztów płacy,
a przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, zwanego dalej „pracodawcą wykonującym działalność gospodarczą”, 75% tych kosztów”.

 

 

10/2012

art. 1 pkt. 9 c/ art. 26 a ust. 9a*

Dla celów dofinansowań do wynagrodzeń artykuł ten reguluje wydawanie decyzji
o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania.

 

W art. 26 a ust. 9a ustawy o rehabilitacji dodano zapis w pkt. 2

„Prezes Zarządu wydaje decyzję o odmowie wypłaty miesięcznego dofinansowania w przypadku niespełnienia warunku, o którym mowa w art. 26 a ust. 1a1 pkt. 2 albo 3.”

12/2012

art. 1 pkt. 9d/ art. 26 a ust. 9b-9d*

 

Omawiane przepisy wskazują uprawnienia Funduszu w zakresie przeprowadzania czynności sprawdzających pomiędzy informacjami wykazywanymi w składanych do PFRON dokumentach a stanem faktycznym.

 

W art. 26 a po ust. 9 a ustawy
o rehabilitacji dodaje się ust. 9b-9d
o treści:

 

„ust. 9b) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić u pracodawcy postępowania sprawdzające w celu potwierdzenia:

- zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w dokumentach,
o których mowa w art. 26c ust. 1;

- sytuacji ekonomicznej pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą,
o której mowa w art. 48a ust.3.”

 

„ust. 9c) W  przypadku  podjęcia    postępowania sprawdzającego dotyczącego złożonego wniosku o wypłatę miesięcznego dofinansowania termin, o którym mowa w art. 26c ust. 3, ulega przedłużeniu o okres niezbędny do przeprowadzenia tego postępowania, nie dłużej jednak niż o 14 dni.”

 

„ust 9d) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku postępowania sprawdzającego, o którym mowa w ust. 9b, stosuje się przepis ust. 10.”

15.09.2012

art. 1 pkt. 9e/ art. 26 a ust. 10 i 11*

Przepisy regulują kwestię kontroli pracodawców w zakresie miesięcznego dofinansowania.

 

W art. 26 a ustawy o rehabilitacji ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:

 

„ust. 10) Prezes Zarządu Funduszu może przeprowadzić kontrole pracodawcy w zakresie miesięcznego dofinansowania, w szczególności dotyczące zgodności ze stanem faktycznym:

- danych zawartych w dokumentach,
o których mowa w art. 26c ust. 1;

- wysokości miesięcznego dofinansowania, w tym kwot i terminów poniesienia miesięcznych kosztów płacy pracowników.

 

„ust. 11) W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli albo analizy dokumentów zgromadzonych przez Fundusz lub danych, o których mowa w art. 49c, Prezes Zarządu Funduszu wydaje:

- decyzję nakazującą zwrot wypłaconego dofinansowania w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości;

- decyzję o wstrzymaniu dofinansowania do czasu zwrotu wypłaconego dofinansowania; decyzja podlega wykonaniu z dniem wydania.

15.09.2012

art. 1 pkt. 10/ art. 26 b ust. 8*

 

Artykuł reguluje możliwość ubiegania się
o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika ze środków publicznych lub dochodów publicznych.

 

W art. 26 b dodano ust. 8, który brzmi:

 „Przepisu ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca sfinansował wynagrodzenie pracownika:

- ze środków publicznych z prowadzonej działalności, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5,

- z dochodów publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm).

 

10/2012

art. 3 / art. 10 **

Przepis reguluje wysokość minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o rehabilitacji branego pod uwagę przy wyliczaniu kwoty dofinansowania określonej w art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji .

 

W art. 10 zmieniono zapis – „W roku 2011 oraz w okresie od dnia 1 stycznia do 31 sierpnia 2012 roku przez najniższe wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r.”

 

Przy wyliczaniu kwoty dofinansowania za okres od września do grudnia 2012 r. należy stosować minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego tj.1386 zł.

 

09/2012

 

*  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).
**Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, Poz. 1475, z późn. zm.).

Data publikacji : 09.10.2012 
Opublikowane przez : Artur Kamiński
Wydział Realizacji Programów
Autor: Małgorzata JaworekWięcej: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1527/Zmiany_dotyczace_dofinansowan_do_wynagrodzen_pracownikow_niepelnosprawnych_wprow.html

Tagi: PFRON SODiR
10:23, sodir1
Link Komentarze (1) »
wtorek, 02 października 2012

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje iż nowa wersja aplikacji SODiR off-line będzie dostępna do pobrania na stronie internetowej www.pfron.org.pl po zakończeniu testów akceptacyjnych.

W chwili obecnej nie jest możliwe wysyłanie dokumentów z wersji 8.101 SODiR off-line.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/47/1516/Nowa_wersja_aplikacji_SODiR_offline.htmlTagi: PFRON SODiR
09:33, sodir1
Link Dodaj komentarz »

Witam Państwa - w związku z Państwa Komunikatem z dnia 17.09.2012 r. dot. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia, zwracam się z prośbą o przesłanie naszej Organizacji OBPON.ORG, informacji od kiedy w SODiR online oraz SODiR offline na drukach INF-D-P w poz. 50  będzie udostępniona możliwość wpisania kwoty 1386 zł zamiast 1276 zł. Obecnie pracodawcy, którzy wypłacili już za wrzesień br. wynagrodzenia chcieliby móc złożyć jak najszybciej wnioski Wn-D za wrzesień z prawidłową podstawą najniższego wynagrodzenia aby nie musieli w terminie późniejszym dokonywać korekt.
 
Poniżej przesyłam Państwa Komunikat w/w sprawie:
 
Z góry serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Edyta Sieradzka
Wiceprezes OBPON.ORG


 
Data publikacji : 17.09.2012
Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P* należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu poprzedniego roku tj. 1386 zł.  dla wniosków składanych za okresy do końca 2012 r. Wypełnienie w w/w pozycji kwoty innej niż podana, spowoduje skierowanie wniosku do korekty.

*(załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 r., Nr 50, Poz. 261)”

Dzień Dobry.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż modyfikacja zawierająca zmianę ustawową z  minimalnym wynagrodzeniem za pracę będzie dostępna w SODiR OnLine od dnia 1 października od godziny 16:00, natomiast  w aplikacji SODiR OffLine będzie dostępna w późniejszym terminie, o czym Fundusz poinformuje beneficjentów odrębnym komunikatem na stronie www.pfron.org.pl

Pozdrawiam
Małgorzata Jaworek
Specjalista ds. obsługi beneficjentów
Wydział Dofinansowań Rynku Pracy
Sekcja Obsługi Beneficjentów

PFRON

 01.10.2012 r.

Źródło: http://www.obpon.org/?url=art&id=140311

Tagi: PFRON SODiR
09:31, sodir1
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 04 września 2012

"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 31.08.2012 r. została opublikowana ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986) (pobierz)."

Ustawa do pobrania również tutaj: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120000986&type=2 bezpośrednio ze strony Sejmu.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/portal/pl/46/1484/Opublikowanie_ustawy_z_dnia_28_czerwca_2012_r_o_zmianie_ustawy_o_rehabilitacji_z.html

środa, 29 sierpnia 2012

Od lipca br. pracodawcy otrzymują niższe refundacje do pensji niepełnosprawnych pracowników. Od września te kwoty wzrosną, bo po dwóch latach została „odmrożona" definicja minimalnej placy, która jest podstawą do obliczeń wysokości dofinansowań

Od lipca br. zmniejszyły się wskaźniki do wyliczeń maksymalnych kwot dofinansowań. Ponadto za lipiec i sierpień br. pracodawcy musieli brać jako podstawę obliczenia wysokości dofinansowań płacę minimalną z 2009 r., tj. 1276 zł. Dopiero od pensji wypłaconych za wrzesień do wyliczeń będzie brana płaca minimalna z 2011 r., tj. 1386 zł.

Uwaga! Od listopada lub grudnia br., aby móc uzyskiwać miesięczne dofinansowanie z PFRON, konieczne będzie dokonywanie przelewów wynagrodzeń na konto osoby niepełnosprawnej lub przesyłanie pieniędzy przekazem pocztowym. Obok przedstawiamy tabele z maksymalnymi kwotami dofinansowań za lipiec i sierpień 2012 r. oraz od września do grudnia 2012 r.

Pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą nie mogą przy tym uzyskać więcej niż 75 proc. kosztów płacy. Po obniżeniu maksymalnych kwot dofinansowań dla osób ze stopniem niepełnosprawności lekkim lub umiarkowanym bez schorzeń szczególnych pracodawcy zapewne i tak dostaną już tylko kwoty nieprzekraczające limitu.

—Edyta Sieradzka wiceprezes OBPON.ORGŹródło:http://archiwum.rp.pl/artykul/1162519_Kolejne_zmiany_w_dofinansowaniu_pensji_niepelnosprawnych.html

Dnia 1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Zdaniem Pracodawców RP wpłynie to pozytywnie na ich sytuację na rynku pracy.

Nowelizacja odmraża najniższe wynagrodzenie jako podstawę wyliczania dofinansowania. Na mocy nowych przepisów od 1 września br. dofinansowania będą naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2011 r., a nie – jak do tej pory – z roku 2009.

 

Oznacza to, że w przypadku Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) dopłata wyniesie maksymalnie 2494,80 zł – na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1593,90 zł – na osobę z umiarkowanym stopniem oraz 623,70 zł – na osobę z lekkim stopniem. Pracodawcy z otwartego rynku otrzymają odpowiednio (maksymalnie): 1746,36 zł, 1115,73 zł oraz 436,59 zł. Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będzie przysługiwało w sytuacji, gdy pracodawca przekaże wynagrodzenie na rachunek bankowy niepełnosprawnego lub na jego adres zamieszkania.

 

Poprzednie nowelizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych doprowadziły niestety do spadku zatrudnienia w tej grupie – Pracodawcy RP ostrzegali o tym już na etapie prac legislacyjnych. Ograniczenie dopłat i podniesienie wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowodowały, że ZPChr systematycznie rezygnowały z takiej działalności. Jeszcze na początku 2012 r. funkcjonowało ich 1745, a w kwietniu – już tylko 1686. Co ważne, zmniejszyła się liczba osób pracujących nie tylko w ZPChr, lecz także na otwartym rynku – w styczniu zatrudnionych było 72 tys. niepełnosprawnych pracowników, a pod koniec kwartału – już 2 tys. mniej.

 

Zdaniem Pracodawców RP odmrożenie podstawy dofinansowania może ograniczyć negatywne skutki poprzednich modyfikacji ustawy. W naszej ocenie to najwyższy czas na wprowadzenie zmian w zakresie ułatwień zatrudniania osób niepełnosprawnych, w przeciwnym bowiem razie ich sytuacja na rynku pracy okaże się dramatyczna.

 

Trzeba również dodać, że nowe przepisy zwiększają uprawnienia kontrolne Prezesa PFRON oraz nakładają na pracodawców dodatkowe sankcje pieniężne – przykładowo za nieskładanie deklaracji lub informacji o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W opinii Pracodawców RP te zapisy mogą stworzyć niepotrzebną barierę w uzyskiwaniu pomocy na osoby niepełnosprawne. Są także wyrazem pewnej niekonsekwencji ustawodawcy, który z jednej strony chce zachęcić pracodawców do zatrudniania niepełnosprawnych, a z drugiej – trzyma nad nimi bat w postaci określonych sankcji.

Pracodawcy RP

24.08.2012 r.

Źródło: http://www.zpchr.info/?url=inf&art=138457

piątek, 13 lipca 2012

Jak policzyć dofinansowanie na niepełnosprawnych - Edyta Sieradzka

- O ile mniejszą pomoc otrzymuje po 1 lipca pracodawca prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mający status zakładu pracy chronionej dla pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (bez schorzeń specjalnych), którego koszty płacy, czyli wynagrodzenie brutto ze składkami, wynoszą 2416,20 zł?

Od 1 lipca 2012 r. maksymalne dofinansowanie na tego pracownika, biorąc pod uwagę płacę minimalną z grudnia 2009 r. tj. 1276 zł, wynosi 1467,40 zł. Natomiast do 30 czerwca 2012 r. było to 1595 zł. Zatem po 1 lipca br. pracodawca otrzyma o 127,60 zł miesięcznie mniej pomocy publicznej z dofinansowania do wynagrodzeń niż w pierwszym półroczu.

Skoro podwładny uzyskał 2000 zł wynagrodzenia za czerwiec, to składki finansowane od tej pensji przez pracodawcę wyniosły łącznie 416,20 zł, w tym:

- na ubezpieczenia społeczne 365,20 zł, czyli:

– emerytalne 195,20 zł (2000 zł x 9,76 proc.),

– rentowe 130 zł (2000 zł x 6,5 proc.),

– wypadkowe 40 zł (2000 zł x 2 proc.),

- na Fundusz Pracy 49 zł (2000 zł x 2,45 proc.),

- na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2 zł (2000 zł x 0,1 proc.).

Łączne koszty płacy to 2416,20 zł (2000 zł + 416,20 zł). Pracodawca prowadzi działalność gospodarczą, dlatego miesięczne dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. kosztów płacy, czyli 1812,15 zł (2416,20 zł x 75 proc). Ponieważ kwota stanowiąca 75 proc. kosztów płacy (1812,15 zł) przekroczyła maksymalne dofinansowanie (1595 zł), dlatego zpchr otrzyma do wynagrodzenia tego pracownika pomoc w wysokości maksymalnego poziomu, a nie limitu kosztów płacy, czyli 1595 zł.

Ten sam pracownik także za lipiec 2012 r. otrzyma 2000 zł pensji, a tym samym koszty płacy nadal wyniosą 2416,20 zł, z czego 75 proc. stanowić będzie 1812,15 zł. Jednak dofinansowanie wyniesie tylko 1467,40 zł.

Uwaga! Przyjęta dla pracodawcy stopa procentowa składki wypadkowej wynosi 2 proc. i pracownik nie osiągnął wieku wynoszącego co najmniej 55 lat – kobieta, 60 lat – mężczyzna.

Edyta Sieradzka Wiceprezes Organizacji OBPON.ORG


Więcej w Rzeczpospolitej:   http://archiwum.rp.pl/artykul/1157441-Jak-policzyc-dofinansowanie-na-niepelnosprawnych.html

Źródło: Rzeczpospolita 13.07.2012 r.czwartek, 12 lipca 2012

Zakład pracy chronionej nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów równowartości podatku od nieruchomości wpłacanej na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Tak orzekł WSA w Gliwicach 13 czerwca 2012 r. (I SA/Gl 1128/11).

Wyjaśnił, że jest to kwota wynikająca ze zwolnienia podatkowego, a nie kwota podatku od nieruchomości.

Organ w toku kontroli ustalił, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów poprzez uwzględnienie w nich podatku od nieruchomości, od którego była zwolniona.

W związku z tym organ skorygował rozliczenia i w decyzji określił wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu CIT.

W odwołaniu od decyzji oraz w skardze spółka argumentowała, że jest zakładem pracy chronionej. Na mocy ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych równowartość podatku od nieruchomości odprowadza na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON).

Zdaniem spółki kwota ta jest kosztem uzyskania przychodów. To dlatego, że obciążenie to faktycznie ponosi spółka. Bez znaczenia jest więc to, że kwota zwiększa fundusz rehabilitacji.

Organ nie podzielił tej argumentacji. Podkreślił, że spółka nie może zaliczać tej kwoty do kosztów ponieważ jest to równowartość podatku wynikająca ze zwolnienia określonego w przepisach, a nie właściwy podatek. Organ uznał ponadto, że art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT nie przewiduje możliwości zaliczenia wpłat na zakładowy fundusz rehabilitacji osób do kosztów podatkowych.

Sprawa trafiła do sądu. WSA potwierdził prawidłowość stanowiska organów podatkowych i oddalił skargę. Stwierdził, że podatnik nie może zaliczać równowartości podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów ponieważ do właściwego funduszu nie jest wpłacany podatek, lecz kwota wynikająca ze zwolnienia. Sąd wskazał, że równowartość podatku mogłaby zostać zaliczona do kosztów jedynie wówczas, gdy wynikałoby to wprost ustawy.

Wskazał ponadto, że zakłady pracy chronionej mają możliwość amortyzowania środków kupionych z funduszu. Dodatkowa możliwość zaliczania równowartości podatku do kosztów byłaby więc nieuprawnionym uprzywilejowaniem wobec innych przedsiębiorców.

Krzysztof Kutek

Więcej w Rzeczpospolitej:   http://archiwum.rp.pl/artykul/1157161-Czy-wplaty-na-zakladowy-fundusz-rehabilitacji-wplywaja-na-CIT.html


Źródło: Rzeczpospolita 12.07.2012 r. 
1 , 2 , 3 , 4
Loading